Jak se dostanete do Indie

Kompromis mezi levnou a rychlou cestu na subkontinent, realizované v srpnu-prosinci 2001 (variant je samozøejmì spousta, úplnìjší verze by se mìla objevit v rozšíøené verzi Cestomanie v blízké dobì).

Praktické info o cestì do Indie

PAMATUJTE – obecnì se vyplatí kupovat vnitrostátní jízdenky, jsou o dost levnìjší než mezinárodní.

1) z Prahy rychlíkem Pannonia (Hl.n., 23:30) do slovenských Nových Zámkù, kde navazuje (6:30) courák do Komárna; doporuèujeme koupit v Praze lístek Praha-Bøeclav, hranice (190 Kè, Junior pas 144 Kè) a zvl᚝ mezinárodní Kúty, hranice- Komárno (192 Kè), tato varianta je výraznì levnìjší než pøímá jízdenka

2) Komárno/Komárom – z nádraží na slovenské stranì k Dunaji, na mostì hranice (cca 1,5 km), nádraží na maïarské stranì cca 200 m vpravo za mostem; odsud každou hodinu vlaky do Budapešti (nejlépe koupit pøímý lístek pøes celé Maïarsko Komárom-Bihárkerésztés (2236 HUF/os)

3) Budapeš – vìtšina vlakù z Komáromu pøijíždí na nádraží Keleti (výjimeènì Déli), vlaky na rumunskou hranici odjíždìjí z nádraží Nyugati; všechna nádraží jsou propojena linkami metra

4) jedete-li Pannonií a chcete-li stihnout veèerní vlak z maï.-rumun. hranice do Bukurešti, je jedinou variantou cesta pøes Bihárkerésztés, kam se dostanete s pøestupem v Püspökládány, ležícím na hlavní trati z Budapešti, kam jezdí vlaky každou hodinu, pokud ovšem chcete stihnout již zmiòovaný veèerní vlak, musíte z Budapešti odjet nejpozdìji v poledne

5) nádraží v Bihárkerésztés se nalézá 5 km od hranice, cesta se dá zvládnout pìšky èi taxi za cca 2,5 eur/auto

6) rumunská hranice leží 20 km od mìsta Oradea, odkud budete pokraèovat do Bukurešti; do Oradey se dostanete a) mikrobusem (nastupuje se cca 200 m za hranicí u malé odboèky do vesnice Borº) (15000 lei/0,5 USD/os), který vás vysadí na koneèné tramvaje è. 1 (Syntezia), která jezdí pøímo pøed nádraží (8000 lei, platí pro dvì osoby), b) pro více lidí se asi vyplatí taxi z hranice až k nádraží (cca 6 USD/auto)

7) z Oradey jezdí vlak do Bukurešti v 18:30, jeho velkou výhodou je, že jde o typ ACCELERAT, který je výraznì levnìjší než vlaky RAPID a INTERCITY, které jezdí vìtšinou napø. z Aradu (v listopadu 2001 došlo v Rumunsku k výraznému zdražení jízdného, cena Oradea – Bukureš vzrostla z 181.000 lei na 320.000 – jízdné v RAPIDU je o další tøetinu vyšší) (podrobnìji se o jízdném v Rumunsku doètete na Cestomanii v blízké dobì)

8) v Bukurešti je vlak ráno, následný spoj do tureckého Istanbulu jede v 14:05 (620000 lei/20 USD)

9) v Budapešti, Oradee, Bukurešti i Istanbulu jsou bankomaty pøímo na nádraží – doporuèujeme vybírat peníze kartou, vyjde to levnìji

10) istanbulské nádraží Sirkeçi je pøímo v centru mìsta, vlak z Bukurešti by mìl pøijíždìt ráno, teoreticky je proto možné stihnout ještì týž den autobus do íránského Teheránu; nejlevnìjší lístky seženete v íránskìch cestovkách v okolí zastávky Laleli (od nádraží tram smìr Aksaray) za cca 22-25 USD, k busùm odjíždìjícím z nedalekého parkovištì vás odvezou mikrobusem pøímo od CK

11) v pøípadì, že autobus do Teheránu nestihnete, doporuèujeme velmi levný hotel Azizyie, ul. Seyh Osman, pøímo u køižovatky Aksaray (3,5 USD/os, pøíjemné singly/doubly)

– v létì jezdí na trase Istanbul-Teherán busù hodnì, v zimì však mùže být jen jediný; cesta trvá cca 43 hodin, busy jsou velmi pohodlné, vybavené klimatizací

– autobus pøijíždí dopoledne na teheránské západní nádraží (terminal-e gharb), následnì se nabízí mnoho možností (viz rozšíøená Cestomanie v blízké dobì), nabízíme zatím naši variantu

– taxi (cca 15.000 riálù/2 USD/auto) na jižní terminál (terminal-e jonub), odtud èasté busy do Esfahánu (cca 14.000 riálù, 390 km, 7 h), který sice leží mimo pøímou trasu, alespoò jednodenní zastávka však stojí za to

– z Esfahánu je možné pokraèovat busem do Zahedánu (25.000 riálù, 1250 km, 21 h), opìt doporuèujeme zastávku v Bamu, ležícím pøi cestì (pitoreskní ruiny pevnosti a mìsta v poušti) a odtud jediným, èasnì ranním autobusem do Zahedánu (8.000 riálù, 330 km, 4 h), lístek koupit pøedem

– ze Zahedánu jezdí k pákistánské hranici pickupy od autobusového nádraží, levnìjší se však nabízejí z námìstí Mirjaveh (kulaák na opaèném konci mìsta pøi výpadovce na pøíhranièní obec Mirjaveh), obèas též nazývaného Forudgah, podle blízkého letištì (taxi sem cca 4.000 riálù/auto); dle vytíženosti auta 7.000 – 10.000 riálù/os, 88 km, 1 h

– z pákistánské hranice doporuèujeme pokraèovat do Quetty autobusem (250 rupií, 610 km, 13 h), poté, co byla cesta kompletnì vyasfaltována, je to pohodlnìjší (a nikoliv pomalejí) varianta než mikrobus; autobusy odjíždìjí v hojném poètu naveèer

– z Quetty je nejvýhodnìjší pokraèovat pøímým vlakem do Lahore, ležícího témìø na indické hranici; autobusové nádraží je cca 1,5 km od vlakového (rikša cca 10 rupií), nabízejí se dva spoje – Chiltan a Quetta Express, je tøeba mít místenku a je možné vyøídit 25-50% slevu (opìt viz budoucí Cestomanie), odjezdy okolo

poledne, 190 rupií (pol. cena), 1180 km, 24 h

– na indickou hranici jezdí od lahorského nádraží MHD bus è. 4 (10 rupií, 25 km, 1 h), do Amritsaru, prvního mìsta v Indii, odkud jezdí vlaky èi busy do Dillí, Kolkaty, Kašmíru a dalších destinací, mùžete jet buï mikrobusem (cca 20-50 rupií/os, 30 km, 30 min), nebo autobusem z vesnice Attari, cca 2 km od hranice (15 rupií)

WELCOME TO INDIA !!!

Leave a Reply