La Habana: letenky na Kubu z Prahy – 16.114 Kč

Západ slunce v Havaně - José Eduardo DeboniLa Habana: letenky na Kubu z Prahy – 16.114 Kč.

Cenově přijatelné zpáteční letenky z Prahy do kubánské Havany nabízí švýcarský dopravce Swiss. Na velmi omezené množství termínů najdete lety za 16.114 Kč, včetně zavazadla do 23 kg a pohodlných přestupů.

  • Praha – Havana za 16.114 Kč 
  • Cestovní období: 11.09. – 18.12.2014
  • Dostupné termíny najdete v kalendáři
  • Nejzajímavější termíny jsou bezesporu ty prosincové. Předvánoční dovolenou na Kubě můžete podniknout v termínu 4.-18.12. nebo 11.-18.12.2014.

Americké národní parky

Main imageAmerické národní parky | Americké Centrum.

Zahájení výstavy fotografií Miroslava Krupky a Stanislava Daniše z jejich cest po amerických národních parcích.

Kdy: 09.09.2014 – 18:00 – 19:00
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

Volný

Součástí programu bude promítání dokumentu o americkém národním parku — výběr bude na vás. Hlasovat můžete prostřednictvím online formuláře na https://www.surveymonkey.com/s/3YLVJTV.

V češtině, dokument v angličtině.

7 národních parků USA o kterých ani nevíte

Lake Clark National Park and Preservation, Alaska

lake clark national park

Biscayne National Park, Florida

biscayne national park

Isle Royale National Park, Michigan

159173530

Capitol Reef National Park, Utah

125738975

North Cascades National Park, Washington

135468988

Channel Islands National Park, California 

 185260041

Great Basin National Park, Nevada

103786502

Odkaz na stránky zde:

7U.S. National Parks You Didn’t Know Existed.

 

 

 

Los Checos Banditos & spol.

Los Checos Banditos & spol. – Český horolezecký svaz – ČHS.

O úspěchu Ondry Beneše a Pavla Bohunka v Peru se již v médiích psalo. Nyní přinášíme Ondrovo malé ohlédnutí za expedicí a pár fotografií z výstupu.

Zhruba před čtrnácti dny jsme se vrátili z expedice v Peru. I přes nepříznivé počasí, které tuto sezónu ne a ne opustit pohoří Cordillera Blanca, se nám (Ondřej Beneš a Pavel Bohuněk) podařilo vytvořit novou cestu 600 m dlouhou žulovou stěnou na vrchol La Esfinge (5325 m n. m.). Cestu jsme nazvali Los Checos Banditos s maximálními obtížemi dosahujícími stupně 7c.

Cesta má spíše alpský charakter s velkým množstvím lehčích délek lezených po vlastním jištění. Do 12 délek jsme osadili 20 postupových nýtů a 20 nýtů jsme osadili na štandech.

Během 4 dnů jsme s velkým štěstím na počasí vystoupili  na vrchol Sfingy. Následný volný přelez v jednom dni se bohužel díky opětovnému zhoršení počasí nekonal. Jednotlivé délky jsou vylezeny volně.

Asi největší obtíží byla pro nás nadmořská výška a myšlenka na to, že máme pouze dvě baterie, které nemáme jak dobít. Proto jsme se snažili do cesty osadit co nejméně postupových nýtů a tím jsou některé délky poměrně morálové.

Za další úspěch expedice bych považoval první sportovní přelez vícedélkové cesty “Project Mono” (100m, 3 délky, 7c, 7c+, 8b, 4200 m n. m.), v oblasti Hatun Machay. Jedná se o jednu z nejtěžších cest oblasti. Mimo jiné se v Peru dá perfektně zabouldrovat, zajezdit na horských kolech, nebo se svézt na surfu na vlnách Pacifiku. Toto vše jsme vyzkoušeli a Peru si užili do posledního dne.


Ahoj Ondra

zdroj:chs

Pozvánka na mezinárodní lezecké setkání v Yosemitech

Pozvánka na mezinárodní lezecké setkání v Yosemitech – Český horolezecký svaz – ČHS.

Americane Alpine Club připravuje na říjen další mezinárodní lezecké setkání v Yosemitech. Akce se bude konat 7.-12. října 2013 a je určena lezcům z horolezeckých organizací sdružených v UIAA.

Účastnický poplatek činí 450 USD a zahrnuje dopravu z letiště v Sacramentu do Yosemitského údolí, stravování, bydlení a doprovodný program v místě setkání.

Pokud byste se chtěli akce zúčastnit, můžete se přihlásit sami (přihláška prostřednictvím ČHS není vyžadována), konečný termín pro zaslání přihlášky do AAC je 16.6. 2013.

Podrobné informace včetně přihlášky ke stažení naleznete zde.

zdroj:chs

ITAIPU DAM – Brazílie

Pravdìpodobnì jen ten nejvìtší nadšenec navštíví vnitrozemí Jižní Ameriky aby si z blízka a
na vlastní oèi prohlédl pouze tuto stavbu. Pøímo na hranicích státù Brazílie a Paraguay,
rozdìlených øekou Paraná stojí nejvìtší pøehradní nádrž svìta – ITAIPU DAM.ITAIPU DAM

Zaèátek stavby
byl zahájen v roce 1975 po podepsání smlouvy mezi obìmi státy o statutu stavby jako nadnárodní
nezávislé spoleènosti, nepatøící ani jednomu ze státù. Stavba, na které pracovalo 30.000
zamìstnancù byla dokonèena po sedmi letech v roce 1982.
Když pomineme exotické umístìní
stavby a soustøedíme se na parametry pøehrady samotnì, musí se èlovìku tajit dech pøi
pøedstavì jejího neuvìøitelného výkonu. Pøesnì 18 gigantických generátorù, každý s celkovým
výkonem pøes 730 MW dokáže bìhem roku vyprodukovat pøes 75 TWh elektrické energie. Pro s
rovnání Orlická pøehrada jako nejvìtší stavby podobného typu v ÈR dosahuje jako celek,
maximálního výkonu celé elektrárny kolem 0.000360 TW.Pro pøedstavu o gigantických rozmìrech a výkonu pøehradního díla staèí øíci, že dílo
samo o sobì “živí” svojí energií pøes 78% spotøeby elektøiny v Paraguay a 25% spotøeby
celé Brazílie. Musíme si uvìdomit, že Brazílie patøí k nejvìtším státùm svìta, i když
s obrovskými neobydlenými oblastmi Amazónie, ale s více než 25 mil. Sao Paulem, kdy se
jistì nedá øíci o nevyužití takového obrovského zdroje elektøiny.

Výška nádrže pøes 196 metrù (90 m. Orlík), délka korunní hráze 7,76 km (445m. Orlík)
a následnì vytvoøené jezero o celkové délce 170 km zmìnilo rapidnì ráz krajiny, kdy
pøi napouštìní nádrže došlo ke 14 dennímu zastavení toku øeky v dolním korytu.

Pøehradní nádrž je orientována 14 km severovýchodnì od Brazilského mìsta Foz do Iguacu
a jeho obdoby na stranì Paraguaye – Puerto Iguacu na øece Parana. Spoleènost ovládající
elektrárnu, která je jistì jednou ze staveb národní hrdosti, ráda prezentuje obrovskost
a velkolepost daného díla. Po celý rok je v objektu elektrárny samé umožnìn vstup organizovaným
skupinám i individuálním cestovatelùm. Pøi exkurzní cestì shlédnete film o stavbì samotné
a historii díla a v následujícím 45 minutovém maratonu budete kroužit autobusem po komplexu
elektrárny. To vše zdarma.

Spojení s pøehradou je pouze z Brazilské strany z mìsta pomocí mìstské dopravy. Informace
o termínech možné návštìvy Vám ochotnì sdìlí v turistických informací ve mìste Foz d o Iguacu.

http://www.itaipu.gov.br