Austrálie

Tak tedy, jmenuju se Marek Matuštík a narodil jsem se v roce 1972, pøesnìji 6. èervence v Karviné. Na Severní Moravì jsem taky vyrùstal (na vesnici s názvem Petrovice u Karviné na samé hranici s Polskem – možná znáte tøeba díky motokrosu “Petrovická kotlina”), kde jsem vychodil základní školu a pak hned vedle v Karviné i Strojní prùmyslovku a Obchodnì-podnikatelskou fakultu Slezské univerzity, obor Marketing a Management. Jelikož jsem mìl dost vysoké nároky na budoucí zamìstnání, zkusil jsem po ukonèení studia v roce 95 štìstí v Praze u jedné celosvìtové konzultaèní firmy, kam mì, k mému vlastnímu pøekvapení, po absolvování vstupního pøijímacího øízení vzali. Od té doby se vìnuju poradenství v oblasti management consultingu, pøesnìji øeèeno implementaci podnikových informaèních systémù na nejrùznìjších projektech doma i v blízké cizinì (viz “Pøíprava cesty”). Práce u firmy se sídlem v Praze pøedstavovala potøebu pøestìhování se do Prahy. Nejdøíve jsem asi dva roky “pendloval” každý víkend mezi Moravou a Prahou, ale pak jsem se po svatbì se svou nynìjší ženou Martinou do Prahy definitivnì pøestìhoval.Vše podstatné z cesty naleznete na adrese:

www.kaskady.cz/australie


napište autorovi:
zde

Leave a Reply